Technical support from compute.co.th

Printer technical data

ERROR CODE CANON E500

ใส่ความเห็น

Error Code สำหรับเครื่องพิมพ์ Canon E500 รวบรวมได้ดังนี้

จากคุณจักรพันธ์

สอบถามปัญหาต่างๆ โดยฝากคำถามได้ที่ Web Board ของ คอมพิวท์ ที่ http://www.compute.co.th/forum/index.php

สนับสนุนโดย คอมพิวท์ หมึกเติม

P02 (Carriage error) : ชุดติดตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึกเกิดการติดขัดหรือเกิดความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการแปลงสัญญาณ(จานแปรรหัสหรือแปลงสัญญาณ บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็นจุด ๆเมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัสก็จะสร้างสัญญาณบอกไปยังเครื่องพิมพิ์)แต่ถ้าไม่สัมผัสก็จะทำให้ชุดติดตั้งหัวพิมพ์มีปัญหาหรือไม่ทำงาน

แก้ไขโดย :

1.ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่บริเวณที่หัวพิมพ์ทำงาน

2.ทำความสะอาดสายนำเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film คือสายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆอาจจะขาดหรือเลอะหมึก

3.อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้

– ชุดติตตั้งหัวพิมพ์หรือ กล่องใส่ตลับหมึก (carriageunit)

– สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film)สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ

– แผงวงจร (logic board)

P03 (Line feederror) : ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณการป้อนบรรทัดlinefeed (LF)เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด

แก้ไขโดย : อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้

– สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit disk film)อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง

– แผงวงจร logicboard

P05 (ASF cam sensor error) : sensor การป้อนกระดาษผิดพลาด ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนกระดาษจากถาดกระดาษข้างท้าย คือ กระดาษไม่ได้รับการป้อนเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน

แก้ไขโดย : เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานดังนี้

-ASF/PE sensor unit

– Drive unit

– แผงวงจร logic board

P06 (Internal temperature error) : ความร้อนภายในเครื่องพิมพ์ผิดปกติ

แก้ไขโดย : เปลี่ยนแผงวงจรใหม่

P07 (Ink absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม

แก้ไขโดย : เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter วิธีเคลียร์ซับหมึก

P08 (Print head temperature rise error) : หัวพิมพ์ร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด

แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับหัวพิมพ์ใหม่และ/หรือเปลี่ยนlogic boardใหม่

P09 (EEPROM error) : หน่วยความจำในเครื่องเกิดข้อผิดพลาด EEPROM ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไขจะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไปหน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า

แก้ไขโดย :เปลี่ยน logic board ใหม่

P10(VH monitor error) : ค่าศักย์ไฟฟ้าของหัวพิมพ์ผิดปกติ ชุด Step motor ทำงานผิดพลาดหรือมอเตอร์เสีย

แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับพิมพ์ใหม่ หรือเปลี่ยนแผงวงจรใหม่

P15 (USB VBUS over current) : กระแสไฟมากเกินไปลองถอดสาย USBออกแล้วเสียบใหม่ถ้าไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ถ้ายังขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าเมนบอร์ดเสีย

แก้ไขโดย : เปลี่ยนlogic boardใหม่

P20 (Other hardware error) : ความผิดพลาดของhardware อื่นๆ

แก้ไขโดย : เปลี่ยน logic board ใหม่

P22 (Scanner error) : สแกนเนอร์ทำงานผิดพลาด

แก้ไขโดย : เปลี่ยน scanner unit ใหม่หรือเปลี่ยน logic board ใหม่

E04 : ตลับหมึกหมด

แก้ไขโดย : กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

E16 : เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน

แก้ไขโดย : กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

ถ้าแปลไม่ได้สอบถามได้นะค่ะ
Carriage error or Error Code 5100
Condition: An error occurred in the carriage encoder signal.
Problems and Solutions:
?Smearing or scratches on the carriage slit film
– clean the timing slit film.
?Foreign material or paper debris that obstructs the carriage movement;
– remove foreign material.
?Ink tank conditions;
– re-seat the ink tanks.
?If other solution fail, replace one off the following
– Timing slit disk film
– Carriage unit
– Logic board
– Carriage motor

Line Feed error or Error Code 6000
Condition: An error occurred in the LF encoder signal.
Problems and Solutions:
?Smearing or scratches on the LF / EJ slit film
– clean the LF / EJ slit film.
?Foreign material or paper debris in the LF drive;
– remove foreign material.
?If other solution fail, replace one off the following
– LF / EJ slit film
– LF / EJ timing sensor unit
– Paper feed roller unit
– Logic board
– Paper feed motor

Purge cam sensor error or Error Code 5C00
Condition: An error occurred in the purge unit.
Problems and Solutions:
?Foreign material or paper debris around the purge drive system unit;
– remove foreign material.
?If other solution fail, replace one off the following
– Purge drive system unit
– Logic board

ASF sensor error or Error Code 5700
Condition: An error occurred in the ASF cam sensor.
Problems and Solutions:
?Replace one of the following:
– ASF unit
– PE sensor board unit
– Logic board

Internal temperature error or Error Code 5400
Condition: The internal temperature is not normal.
Problems and Solutions:
?Replace one of the following:
– Carriage unit
– Logic board
– Print head

Ink absorber is full or Error Code 5B00, 5B01
Condition: The ink absorber is supposed to be full. Message on the Monitor screen or printer LCD: Ink absorber full. Service required.
Problems and Solutions:
?Ink absorber is full or waste pad inside the printer is almost full
– Replace printer’s Ink absorber pad and reset the ink absorber counter value in the EEPROM.
Click here for your printer model reset procedure and service tools

Print head temperature rise error or Error Code 5200
Condition: The print head temperature exceeded the specified value.
Problems and Solutions:
?Turn off the printer and then turn on if error still persist replace Ink cartridge or print head

EEPROM error or Error Code 6800, 6801
Condition: A problem occurred in reading from or writing to the EEPROM.
Problems and Solutions:
?Replace logic board

VH monitor error or Error Code B200
Condition: The print head voltage is abnormal.
Problems and Solutions:
?Replace Print head and logic board (Replace them at the same time.)
?Replace Power supply unit
?Check and Clean Head contact pin condition of the carriage unit
?Check Cable connection especially the carriage FFC

Carriage lift mechanism error or Error Code 5110
Condition: The carriage did not move up or down properly.
Problems and Solutions:
?Foreign material or paper debris that obstructs the carriage movement
– remove foreign material.
?Consider replacing:
– Switch system unit
– Carriage unit

APP position error or Error Code 6A80
Condition: An error occurred in the APP motor.
Problems and Solutions:
?Check for foreign material or paper debris around the purge drive system unit
– remove foreign material.
?Check for foreign material or paper debris around the ASF unit
– remove foreign material.
?If other solution fail, replace one off the following part
– Purge drive system unit
– Logic board

APP sensor error or Error Code 6A90
Condition: An error occurred during paper feeding or purging.
Problems and Solutions:
?check for foreign material or paper debris around the purge drive system unit;
– remove foreign material.
?check for foreign material or paper debris around the ASF unit;
– remove foreign material.
?If other solution fail, replace one off the following part
– Purge drive system unit
– Logic board

Paper feed cam sensor error or Error Code 6B10
Condition: An error occurred in the paper feed cam sensor during paper feeding from the cassette, or the paper absorbing a large amount of ink jammed in the PF rear guide.
Problems and Solutions:
?Jammed paper in the PF rear guide (when a large amount of ink was absorbed in the paper);
– remove the jammed paper and foreign material.
?check for foreign material or paper debris in the cassette or in the PF rear guide;
– remove foreign material.
?If other solution fail, replace one off the following part
– PF pick-up unit
– Logic board

USB Host VBUS overcurrent or Error Code 9000
Condition: The USB Host VBUS is overloaded.
Problems and Solutions:
?Replace Logic board

Pump roller sensor error or Error Code 5C20
Condition: The pump roller position cannot be detected.
Problems and Solutions:
?Replace Purge drive system unit

Ink tank position sensor error or Error Code 6502
Condition: None of the ink tank position is detected.
Problems and Solutions:
?check Ink tank position
?Re-seat or replacement of ink tanks
?Replace parts
– Spur unit
– Logic board

Flatbed motor error or Error Code 5012
Condition: An error occurred in the scanner flatbed motor.
Problems and Solutions:
?replace Scanner unit

Valve cam sensor error or Error Code 6C10
Condition: The valve cam sensor was faulty at power-on or when purging was attempted.
Problems and Solutions:
?check for foreign material or paper debris around the purge drive system unit;
– remove foreign material.
?Replace
– Purge drive system unit
– Logic board

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s